skip to Main Content

Terakhir dikemas kini: 19 Jun 2020

Sila baca Syarat Penggunaan ini (“Syarat”, “Syarat Penggunaan”) dengan teliti sebelum menggunakan laman web https://www.rayakitchen.com.my/ (“Perkhidmatan”) yang dikendalikan oleh Raya Kitchen (“kami” atau “kita”).

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat tersebut, maka anda mungkin tidak mengakses Perkhidmatan.

Akaun

Apabila anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberi kami maklumat yang tepat, lengkap dan terkini. Kegagalan untuk berbuat demikian merupakan pelanggaran Syarat, yang boleh menyebabkan penamatan akaun anda dengan serta-merta di Perkhidmatan kami.

Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan dan untuk sebarang aktiviti atau tindakan yang menggunakan kata laluan anda, sama ada kata laluan anda ada dalam Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga.

Anda bersetuju dengan anda tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami dengan segera setelah menyedari adanya pelanggaran keselamatan atau penggunaan akaun anda secara tidak sah.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan, ciri dan fungsi asalnya adalah akan tetap menjadi milik eksklusif Raya Kitchen dan pemberi lesennya.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Raya Kitchen.

Raya Kitchen tidak mempunyai kendali dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Raya Kitchen tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwa telah disebabkan oleh berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan yang terdapat melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami menasihati anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa pemberitahuan atau liabiliti, dengan apa jua alasan, termasuk tanpa had sekiranya anda melanggar Syarat.

Semua peruntukan Syarat harus bertahan setelah penamatan berlaku, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti.

Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda dengan serta-merta, tanpa pemberitahuan atau liabiliti, dengan apa jua alasan, termasuk tanpa had sekiranya anda melanggar Syarat.

Setelah penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan serta-merta dihentikan. Sekiranya anda ingin menamatkan akaun anda, anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Semua peruntukan Syarat harus bertahan setelah penamatan berlaku, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti.

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan “SEPERTI YANG SEDIADA” dan “SEPERTI TERSEDIA”. Perkhidmatan ini disediakan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran atau prestasi.

Undang-undang yang Mengatur

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Kegagalan kami untuk menegakkan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak tersebut. Sekiranya ada ketentuan dari Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, ketentuan Syarat ini yang selebihnya akan tetap berlaku. Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kita mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan perjanjian sebelumnya yang mungkin ada antara kita mengenai Perkhidmatan ini.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubah atau menggantikan Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum sebarang syarat baru berkuat kuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami setelah semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan kami.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang Syarat ini, sila hubungi kami.

Back To Top
×Close search
Search